similar to: Po��wi��cenie kopca ku czci Pi��sudskiego