similar to: Zjazd mi��dzynarodowego zwi��zku g��rnik��w